Telefón: +421 (0) 918 020 327 

O projekte

Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín

Slogan programu: "Biomasa - naša energetická budúcnosť"

Projekt výstavby bioplynovej stanice Tvrdošín a následná stavba logistického centra (ktorej investorom je spoločnosť VSV Group, s.r.o.) znamenajú nové možnosti pre spracovanie biologického odpadu a využívanie obnoviteľných zdrojov v okrese Tvrdošín v Žilinskom kraji.  S podporou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Nórskych grantov vznikol projekt bioplynovej stanice s výkonom 800 kW. Projekt je rozdelený na časť Bioplynová stanica a časť Logistické centrum. Časť Bioplynová stanica je spolufinancovaná spoločnosťou Tatrabanka, a.s.

„Zelené inovácie v priemysle“ je projekt, ktorý ponúka podporu investorovi a zároveň benefity pre širokú verejnosť, malých a stredných podnikateľov. Cieľom vytvorenia bioplynovej stanice bolo zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v EÚ, ktorá sa zaviazala zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov v rámci stratégie rastu Európa 2020. Projekt ráta s vytvorením „zelených“ pracovných miest, ktorých počet môže v budúcnosti narastať. Do projektu budú zapojení malí a strední podnikatelia z regiónu.

Bioplynová stanica Tvrdošín je zdrojom elektrickej energie a tepla, pričom časť energie je využívaná pre vlastnú spotrebu a zvyšok sa dodáva do distribučnej siete. Odpad v podobe digestátu sa v sušičke premieňa na ekologické granulované pelety, ktoré sa následne používajú ako biopalivo a biohnojivo.

Do projektu je zapojená The Norwegian Forest and Landscape Institute ako jedna z popredných nórskych vedeckých inštitúcií, zaoberajúcich sa využívaním lesných zdrojov, lesnou ekológiou a životným prostredím. Súčasťou projektu je výskum obnovy lesných porastov, využívanie drevnej hmoty a výskum zloženia štiepky pre maximálnu efektivitu využitia pre energetické zdroje.

Partneri projektu

NIBIO (Partner 1):

jedna z popredných nórskych vedeckých inštitúcii, pokiaľ ide o využívanie lesných zdrojov, lesnú ekológiu a životné prostredie, je zodpovedný za rad národných mapovacích programov a zdrojov týkajúcich sa lesníctva, poľnohospodárstva, krajiny a životného prostredia. Inštitút sa vyznačuje vysokou kvalitou svojich výskumov, ktoré sú podkladmi pre rozhodnutia v lesníckom priemysle a rozhodnutia príslušných štátnych orgánov.

Je zárukou vysokej kvality výstupov z definovaných výskumných úloh, ktoré sa budú vykonávať v rámci aktivít projektu.

Pomoc zahraničného partnera je významným nástrojom v procese presadzovania a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a efektívnej likvidácie biologických odpadov. V rámci partnerstva dochádza k pomoci, pod ktorou sa rozumie široké spektrum poradenstva, prenos know-how, nových technológií, vzdelávacie aktivity a pod. Hlavným prínosom je zavádzanie inovatívnych postupov pri produkcii a využívaní biomasy.

Nórsko je krajina s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia. Nórsky partner projektu je tak veľkým prínosom v súvislosti podaním odpovedí na výskumné úlohy, prenosu poznatkov a odporúčaní technológií pri zavádzaní ekologických postupov u nás.

Ich cieľom je výskum obnovy lesných porastov po ťažbe, efektívne využitie drevnej hmoty (štiepky) určenej na výrobu biopaliva, ďalej určenie zloženia zmesí štiepok pre maximálnu efektivitu využitia pre energetické zdroje.

Urbári (Partner 2):

URBÁRI,s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou pričom 100% vlastníkom a zakladateľom sú Urbárski spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Tvrdošín. Hlavnou podnikateľskou aktivitou je pestovanie lesa, ťažba dreva pričom surové drevo následne i finalizuje na svojej vlastnej piliarskej prevádzke. Spoločnosť je producentom a spracovateľom dreva a dendromasy, má dlhodobé skúsenosti s využitím fytomasy pri obhospodarovaní vlastných aj zazmluvnených poľnohospodárskych pozemkov.

Partner zabezpečuje poľnohospodársky, resp. lesnícky komponent projektu. Zároveň dochádza k zhodnocovaniu a likvidácii produkcie odpadov a zníženiu emisií do ovzdušia, vody a pôdy, väčšiemu väčšie využitiu ekologicky šetrných technológií a tvorbe zelených pracovných miest a rozvoju podnikania.

Partner projektu pre BPS v rámci logistického centra zabezpečuje poľnohospodársku produkciu a zhromažďovanie biomasy v rámci schémy pomoci de minimis. Jeho úlohou je zber a doprava biomasy, ktorá slúži ako vstup do bioplynovej stanice. Hlavným prínosom partnera je však okrem zabezpečenia biomasy v rámci logistického centra aj výskum v oblasti maximálneho efektívneho využitia dendromasy v spolupráci s výkumným partnerom z Nórska.

Green Energy (Partner 3):

Spoločnosť pôsobí na slovesnkom trhu od roku 2010. Hlavným zameraním jej činnosti je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie, pričom hlavným nositeľom know-how je konateľ spoločnosti, ktorý sa odborne podieľal na realizácii viacerých energetických projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na využitie biomasy. Partnerstvo v tomto projekte vytvorí predpoklady pre rozvoj investícií do nákupu technológií, čo umožní partnerovi priamo realizovať získané poznatky v rámci projektu.

V rámci zavádzania a fungovania logistického centra je hlavným prínosom partnera aplikácia skúseností pri využívaní biomasy.

Partner je tiež nositeľom tvorby pracovných miest v rámci projektu a zabezpečuje bezproblémovú dodávku vstupnej suroviny do celého logistického centra, a tým aj jeho stabilnú a efektívnu prevádzku.

Ciele projektu

Keďže sa región Oravy nachádza na severozápadnom Slovensku, kde je silná tradícia v chove dobytka (aj napriek tomu, že tu nie sú také možnosti využitia ako v južnejších regiónov SR) a pestovania plodín, je tu vysoký potenciál na zavádzanie a rozširovanie technológie tvorby obnoviteľnej energie z biomasy.

Aj z tohto dôvodu sa naša rozhodla spoločnosť VSV GROUP, s.r.o. vybudovať BPS a celé LC práve tu. Naša BPS je BPS poľnohospodárskeho typu s inštalovaným výkonom 0,8MW, je v nej možné spracovávať hnoj, hnojovicu a rastlinnú siláž (kukuričnú, trávnu), prípadne lístie. Kvôli dostupnosti vstupných surovín je BPS vystavaná v blízkosti družstiev.

V regióne spoločnosť VSV GROUP vďaka tomuto projektu dotvára krajinotvorbu a posilňuje región samotný. Chod LC vytvára dopyt po biomase, čím sa podporuje poľnohospodárstvo a živočíšstvo. Posilňuje sa sebestačnosť samospráv. Tiež to pre región vytvára ekonomický prínos, vznikajú zelené pracovné miesta, z ktorých niektoré je možné obsadiť i dlhodobo znevýhodnenými osobami – najmä osobami s nízkou kvalifikáciou, absolventmi škôl atď, čo bolo aj našim cieľom.

Biomasa (aj množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ktorý sa rozkladá na skládke Jurčov Laz) sa tu zhodnocuje ako energetický zdroj, ktorý je ďalej inými subjektami využiteľný a nórsky partner do projektu prispeje vedeckými poznatkami, ktorých aplikáciou sa celá prevádzka LC stane ešte efektívnejšou. Jedným z najvýznamnejších prínosov realizácie projektu je rekultivácia pozemkov v blízkosti skládky Jurčov Laz (pri ktorej sa LC nachádza).

Spoločnosť VSV GROUP má vysoký záujem na dlhodobej udržateľnosti tohto projektu, na podporovaní zelených inovácií v priemysle, ako aj na informovaní verejnosti o chode a fungovaní LC Tvrdošín. Do budúcnosti plánujeme Deň otvorených dverí priamo v priestoroch Logistického centra, čím sa verejnosť môže ešte bližšie oboznámiť s fungovaním jednotlivých procesov LC. Laická verejnosť bude mať možnosť priamo reagovať na výklad, klásť otázky a ozrejmiť si tak fungovanie LC ako celku. O akcii budeme verejnosť opäť informovať cez regionálne médiá a už teraz sa tešíme na vysokú účasť.

Fázy projektu

V prvej fáze projektu bola zabezpečená a spevnená stavebná plocha a riešené oplotenie. Následne bola vystavaná samotná bioplynová stanica s oboma fermentormi s celkovým inštalovaným výkonom 0,8 MW vrátane kogeneračnej jednotky, ktorá zabezpečuje kombinovanú produkciu elektrickej energie a tepla.

Elektrická energia je využívaná na vlastnú spotrebu LC a tiež predávaná do siete. Teplo je použité na vyhrievanie fermentorov na požadovanú teplotu a plánuje sa využiť aj v sušiacej linke. Po výstavbe fermentorov sa pristúpilo k tzv. štartovaniu BPS, t.j. počas niekoľkých mesiacov sa kŕmila vysokými dávkami vstupnej suroviny, aby sa naplno rozbehla a tento stav je ďalej udržiavaný bežnými dávkami vstupnej suroviny. Prvý fermentor je využívaný na vysokú produkciu kvalitného bioplynu, zatiaľ čo druhý fermentor sa používa ako sklad. Z neho je spracovaný materiál (digestát) vyčerpávaný a použitý ďalej. 

Časom bola inštalovaná rotačná bubnová sušiareň vrátane peletizačnej linky o výkone 1tony/hod suchého materiálu. Linka je umiestnená vo výrobnej hale hneď vedľa samotnej BPS.  Sušiareň na sušenie materiálov využíva teplo z motora kogeneračnej jednotky vo forme spalín, tým sa pre BPS vyriešil aj problém s dodatočným využitím tepla. Na sušiarni je možné sušiť komodity ako drevná štiepka, pilina ako aj separát, ktorý vzniká po odseparovaní digestátu -  koncového odpadu z bioplynovej stanice.

Celé LC navzájom spolupracuje a nijaký organický materiál nepríde nazmar, všetko je zhodnotené.

Výsledky projektu

Výsledky vyššie spomenutého procesu výstavby a fungovania logistického centra si môžete pozrieť v časti fotogaléria a v nasledujúcom videu. Výsledky boli prezentované aj na akciách pre verejnosť, akými boli deň otvorených dverí na bioplynovej stanici, konferencia prezentujúca dosiahnuté hodnoty.

Systém financovania Projektu

Správca programu (Úrad vlády) poskytne spoločnosti VSV GROUP, s.r.o. (Prijímateľovi):

-        - maximálne 90% Projektového grantu (finančný príspevok udelený správcom programu prijímateľovi a partnerovi na implementáciu projektu. Projektový grant nezahŕňa spolufinancovanie prijímateľa a partnera) systémom Zálohových platieb

-       - zvyšnú časť (10%) systémom refundácie

Po splnení podmienok Zmluvy (zúčtovaní najmenej 50% grantu poskytnutého v predchádzajúcom reportovacom období), má Prijímateľ nárok na druhú a následne ďalšiu zálohovú platbu (20%).

Prijímateľ je povinný do 15 pracovných dní od uplynutia každého Reportovacieho obdobia predložiť Správcovi Priebežnú správu o projekte (PSP). PSP – správa s cieľom informovať Správcu programu o finančnom a vecnom pokroku v Projekte. V nej prijímateľ zúčtováva poskytnuté platby z Grantu a tiež ňou žiada o ďalšiu zálohovú platbu.

Nasleduje proces schvaľovania PSP.

Posledná časť grantu (10%) vyplatená systémom refundácie, po schválení Záverečnej správy o Projekte správcom programu (+ ak splní ďalšie podmienky tejto Zmluvy).

 

Výška poskytnutého grantu 1 289 795 € - celé znenie zmluvy aj s dodatkami

Všetky informácie o fondoch nájdete na internetových stránkach www.norway.nowww.eeagrants.org a www.eeagrants.sk

 

Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín 

Norway grants
Úrad vlády Slovenskej republiky
Biomasa naša energetická budúcnosť