Telefón: +421 (0) 918 020 327 

Bioplynové stanice

Čo je bioplyn ?

Bioplyn je druh plynu, ktorý vzniká anaeróbnym vyhnívaním po splnení všetkých procesných podmienok ako sú teplota, pH, správne zloženie vstupného materiálu a podobne. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ide o plyn, ktorý je trvalo udržateľný a šetrný k životnému prostrediu. Je to ekonomicky životaschopné palivo, ktoré slúži ako alternatíva k zemnému plynu. Bioplyn je prevažne tvorený metánom, oxidom uhličitým a vyskytujú sa v ňom aj malé množstvá stopových plynov. Obsahuje spravidla 50% -75% metánu a 49% -24% oxidu uhličitého, vrátane ostatných plynov, ktoré tvoria max. 1%. 

Vznik bioplynu môže byť charakterizovaný ako energetické zhodnocovanie odpadu z chovu hospodárskych zvierat, prípadne z pridruženej poľnohospodárskej výroby (často sa využívajú vstupné materiály ako maštaľný hnoj, močovka, kukuričná siláž, ovocné a zeleninové odpady, pivovarnícke odpady, ale aj nespotrebované jedlo a mnoho ďalších alternatív), tiež vyhnívaním odpadov z priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd. Výstavbou bioplynovej elektrárne je zabezpečený významný individuálny prvok k vlastnému zásobovaniu energiou z obnoviteľných zdrojov a zároveň slúži na likvidáciu organických odpadov z poľnohospodárskej alebo živočíšnej výroby, ktorý je inak pomerne finančne nákladný. Navyše odpad (digestát) z bioplynovej stanice, vedľajší produkt pri výrobe bioplynu, môže byť ďalej použitý ako vysoko kvalitné, stabilizované hnojivo, prípadne sa môže využívať ako podstielka v maštaliach či na výrobu peliet ako biopaliva. 

Ako bolo spomenuté vyššie, bioplyn sa vyrába bez prístupu vzduchu a z organických materiálov v uzavretom a vykurovanom fermentore. Vo fermentore sa transformujú organické materiály na bioplyn vďaka pomerne zložitým biologickým procesom a pri teplote cca 38 až 42 stupňov Celzia.  

 

Tento plyn je následne odťahovaný z fermentorov a pomocou kombinovanej výroba tepla a elektrickej energie (kogenerácia) sa vďaka motorgenerátoru premení na elektrickú energiu a teplo. Ekologický cyklus sa uzavrie, pretože vznikne len toľko CO2, koľko predtým absorbovali rastliny počas fotosyntézy.

 

Norway grants
Úrad vlády Slovenskej republiky
Biomasa naša energetická budúcnosť